KVKK Aydınlatma Metni

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği’ne (“Dernek”) ait olan “akt@akt.org.tr” internet sitesi olarak, kişisel verilerinize saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin korunmasında sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

A. Genel Açıklamalar:

A.1. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelere ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyması gereken şartlara yer vermektedir.

A.2. İşbu Aydınlatma Metni çerçevesinde Kişisel Veriler’in korunmasına yönelik esaslar ve Kanun’da öngörülen ilgili tanımlar (bkz. B. Tanımlar) yapılacaktır.

A.3. Aşağıdaki açıklamalar ışığında “akt@akt.org.tr” sitesi kapsamında veri sorumlusu Ağır Nakliyeciler Derneği’dir. (Veri sorumlusu bundan sonra “akt@akt.org.tr” olarak anılacaktır)

A.4. Aşağıdaki açıklamalar icabınca “akt@akt.org.tr”, üyelerin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmeyeceğini, kişisel verilere derneğin meşru amaçları çerçevesinde erişebileceğini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlayacağını taahhüt eder. (Detaylı bilgi için bkz. Kullanıcı Sözleşmesi)

B. Tanımlar:

B.1. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiş tanımlar Kanun kapsamında öngörülen tanımlar olup, aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi ve/veya tüzel kişi ve/veya üye.

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 • Üye: Dernek üyelik başvurusu üzerinden üyelik işlemlerini tamamlamak suretiyle hesap oluşturan ve üyeliğin sağladığı avantajlardan faydalanan kişi.

 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veri.

 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

C. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Genel Esaslar:

C.1. Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesi başta olmak üzere, bu maddeyi müteakip maddelerde belirtilen esaslar doğrultusunda işlenmekte olup, bu veriler, aşağıda açıklanan istisnalar (bkz. C. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Hukuka Uygunluk Sebepleri) dışında, açık rızanız olmaksızın işlenmeyecek ve aktarılmayacaktır. Bahsi geçen istisnaların hukuki dayanağı Kanun’dur.

C.2. Üyelik İşlemleri ve Bildirimler: Üyelik işlemi bakımından kişisel verileriniz üyeliğin tamamlanması, yürütülmesi, yönetilmesi ve üye hesabınızdan en iyi şekilde faydalanmanız amacıyla işlenecektir. Bununla beraber kişisel verileriniz, siz üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla elektronik posta aracılığıyla bildirim gönderilmesi, Derneğin amacının gerçekleştirilmesi ve bu amaca hizmet edecek meşru sebeplerin varlığı hâlinde kullanılacaktır.

C.3. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanun ve sair mevzuata uygun olarak işlenmiş olan verileriniz, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’un 7. maddesi ve 30224 sayılı “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak silinecektir. Söz konusu sebepler, üyelerin üyelikten çıkış işlemini de kapsar.

D. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Hukuka Uygunluk Sebepleri:

D.1. “akt@akt.org.tr” kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen hukuki sebepler dolayısıyla, şu hallerde açık rızanız olmaksızın işleyecek ve aktarabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Derneğin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, “akt@akt.org.tr” nin ve Derneğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

D.2. Yukarıdaki hukuka uygunluk sebeplerinin yanında, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişisini açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

E. 6698 s. Kanun Kapsamında Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanımı:

E.1. “akt@akt.org.tr” Üyelerinin Hakları:

Üyelerimiz bizlere başvurarak kendileriyle ilgili,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Eksik ve yanlış işlenmiş kişisel verilerin olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

E.2. Üyelerin Haklarını Kullanması

Üyelerimiz yukarıda açıklanan haklarını akt@akt.org.trüzerinden yazılı bir şekilde başvurarak kullanabilirler. İlgili başvuru talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde olarak sonuçlandırılıp, elektronik posta aracılığıyla yazılı olarak sizlere iletilecektir.

ÜYE GİRİŞİ

ÇOK YAKINDA

AKT – 2019 Yıllık Başarı Ödülleri Töreni

AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri Töreni Türkiye’nin öncü ağır kaldırma ve ağır taşımacılık sektörünün profesyonellerini  bir araya getiriyor.
Sektörün, yapılan işlerin ve firmaların değerinin ortaya çıkabilmesi için İlk defa 2019 yılında verilmesi planlanan AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri bundan sonra her yıl düzenli olarak organize edilecek. Amaç İstanbul’da düzenlenecek Ödül Töreni’nin son kullanıcılar, ağır taşıma ve kaldırma sektörünün üyeleri için Türkiye’nin en prestijli etkinliği haline getirilmesidir.
Sektörün bir araya gelmesi ve yapılan güzel işlerin paylaşılması için gerçekleştirilecek olan ‘AKT Başarı Ödülleri Töreni’ etkinliğinin, sektörümüz değeri ve kalitesinin artmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
2019 yılında İstanbul’da birincisi düzenlenecek olan ödül töreninde 2018 yılı projeleri çeşitli kriterlere göre ödül alacak.
Sektöre hizmet veren ve bu konuda uzmanlaşmış seçkin bir jüriden oluşan değerlendirme kurulunun vereceği oylar ile finalistler arasında kalan projelerden birinci seçilecek.
Ağır taşıma ve ağır nakliyat firmalarının profesyonellerinin dışında, bu sektörün hizmet verdiği inşaat, enerji sanayi kuruluşlarının yöneticileri, mal, hizmet tedarikçileri, akademisyen ve ilgili kamu kuruluşlarından da katılımcıların yer alacağı gala gecesinde sektörümüzün bütün bileşenleri bir araya gelmiş olacak.
Bu prestijli ödülü alabilmek için katılım formlarınızı AKT’den gecikmeden talep ediniz.

Ödül Kriterleri

1) Kombine projeler
2) Taşıma
    – 120 ton gross ağırlık altı
    – 120 ton gross ağırlık üstü
3) Kaldırma 
   – 120 ton altı teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – 120 ton üstü teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – Lattice bom
4) Güvenlik
5) Inovasyon ödülü ( Üretici – Taşıma / kaldırma )
6) Inovasyon ödülü ( Son kullanıcı – Taşıma / kaldırma )
7) SPMT
8) Jüri Özel ödülü (Sektöre Katkılar)