AĞIR YÜK KALDIRMA VE TAŞIMACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1 – Adı ve Merkezi

  • Derneğin Adı:
  • Derneğin Merkezi:
  • Telefon:
  • Fax:
  • Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (“AKTDER”)
  • Yukarı Dudullu Mah. Natoyolu Cad. Hasvatan İş Merkezi No: 221/1 Ümraniye / İstanbul
  • 0216 526 44 64/66
  • 0216 526 44 65

Madde 2 – Amacı

Dernek; her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerini, mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik standartlarına uygun olarak, Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirme ve kamu nezdinde ilgili sektörleri temsil etmek ve fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Madde 3 – Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Dernek’in amacı doğrultusundaki her türlü faaliyet Dernek’in faaliyet alanı kapsamındadır.

Dernek’çe belirlenen amaç doğrultusunda sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri aşağıda belirtilen şekildedir.

3.1 Her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerinin kullanılışına ve geliştirilmesine ait lüzumlu bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak.

3.2 Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu amaçla gerekli görülen konferans, seminer, fuar vb. etkinlikleri düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, gerekli görülmesi halinde görüş sunmak.

3.3 Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili hususlarda yurt içi ve yurt dışı her platformda, her türlü resmi ve özel kurum veya kuruluşların yapacakları çalışmalara katkıda bulunmak.

3.4 Dernek üyelerinin iştigal konularıyla ilgili olarak ortaya çıkan veya ileride çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi için ilgili merciler nezdinde başvurularda bulunmak, bu başvuruları takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

3.5 Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili alanlarda mahkemelerin, her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda görüş bildirmek ve kendi sahası ile ilgili konularda, hakem görevi ifa etmek.

3.6 İlgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde, mesleki fayda ve yeknesaklığı temin amacıyla uygulamalarda yardımcı olmak.

3.7 Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapmak, Dernek’in amacına aykırı düşebilecek fiil ve hareketleri önlemeye çalışmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.

3.8 Her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği için gerekli bulunan ve Dernek’e yetki verilmiş her türlü belgenin tedariki ve dağıtımını yapmak; bu konu ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkları gidermek.

3.9 Ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği ile ilgili (i) diğer ülkelerdeki kuruluşların çalışmalarını takip edip ve ülke yararına olanlarını tespit ve tercih etmek ve (ii) gelişmeleri ülkemizde uygulanabilir hale getirici düzenlemelerde bulunmak.

3.10 Gereğinde; her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği ile ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurmak, bu makamlar karşısında üyelerini temsil etmek.

3.11 Dernek ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava ikame etmek, müdahil sıfatı ile iştirak etmek, icra takipleri yapmak ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasip ve tayin etmek.

3.12 Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf etmek, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap tesis terkin ve fek etmek. Taşınmazları kiralamak veya kiraya vermek. Dernek’in amaçlarına uygun surette kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olmak.

3.13 Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak. Uluslararası sektörel entegrasyonu sağlamak, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek  amacıyla çalışmalar yapmak.

3.14 Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sektörel dernekler ve kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurmak; kurulmuş olan federasyona katılmak. Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olmak.

3.15 Uluslararası bütünleşme hedefi doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği merkezleri kurulmak, işletilmek ve bu kapsamında çalışmalar yapmak ve yapılanlara destek vermek.

3.16 Mesleki faaliyetlerle ilgili basılı, görsel, elektronik ve benzeri eserleri hazırlatmak; bu eserlerin yayımını sağlamak.

3.17 Üniversiteler ve diğer eğitim kuruluşları ile temaslar kurarak ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği konusunun bilimsel platformda işlenmesi ve geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak.

3.18 Üniversite, yüksek okullar, meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde ilgili mevzuata göre alınacak müsaade ile, ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği bölümleri açılarak ara eleman ve teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak.

3.19 Dernek’in amacı ile ilgisi bulunan ve Mevzuat kapsamında yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

3.20 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek.

3.21 Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

3.22 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.

3.23 Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

3.24 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, başka dernek/leri devralmak, şube/temsilcilik açmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4 - Üyelik ve Koşulları

Dernek’e gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri; (i) asli, (ii) fahri ve (iii) onursal üye olarak belirlenir. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi Dernek’te temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi üye olan tüzel kişinin temsil ve ilzamına ilişkin kendi tüzüğünde yahut esas sözleşmesinde yer alan esaslara ve bilhassa 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ve sair yasal düzenlemelere (“Mevzuat”) göre saptanır. Atama ve değiştirme, Dernek’e yazılı olarak bildirilir. Bir gerçek kişi hem kendi adına üye olarak ve hem de aynı zamanda 1 (bir) veya birden fazla tüzel kişiyi temsilen Dernek’te yer alamaz. Her yeni üye başvurusu Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.
Dernek’in asıl üyeleri; her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerini bilfiil ifa edenlerdir. Asıl üyelerin oy hakkı vardır.

Dernek’in fahri üyeleri; her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetleri kapsamında (i) yedek parça tedariki yapan, (ii) üretici olarak ticari faaliyette bulunan, (iii) finansman sağlayan ve (iv) dolaylı olarak ticari faaliyette bulunanlardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyesi olma hakkı yoktur.

Dernek’in onursal üyeleri; Dernek’e fiili veya karşılıksız olarak hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan, dünya ve Türkiye düzeyinde sektörel saygınlığa sahip, sektörel gelişime katkı sağlamış veya üst düzey devlet görevleri üstlenmiş kişilerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 5 – Üyeliğin Sona Ermesi

5.1 Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

a) İstifa Etmek Suretiyle: Her üye Yönetim Kurulu’na yazı ile bilgi vermek suretiyle dilediği an üyelikten ayrılabilir.

b) Üyeliğin düşmesi: Üyenin, üye olabilmek için Mevzuat’ta ve Tüzük’te öngörülen niteliklerden herhangi birini yitirmesi halidir. Bu durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu’nca silinir.

c) Çıkarılmak suretiyle: Aşağıda sayılan hallerin bulunması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma yapılabilir.

• Tüzük’e aykırı davranışta bulunmak,
• Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
• 3 (üç) yazılı ikaza rağmen üyelik aidatlarını ödememek,
• Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
• Yönetim Kurulu’nca üye kalmasının uygun bulunmaması, veya
• Yüksek Haysiyet Divanı’nca hakkında temelli çıkartma kararı yönünde tavsiye kararı verilen üye hakkında tavsiyeye uyulması.

5.2 Dernek’ten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6 – Üyelerin Hakları

6.1 Asıl üyeler, Genel Kurul’u oluştururlar. Asıl üyeler Dernek’in diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. Her asıl üyenin genel kurulda 1 (bir) oy hakkı vardır.

6.2 Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Görevlendirilen kişinin yetkisinin sona ermesi durumunda, tüzel kişiyi temsil edecek kişi Dernek’e yazılı olarak bildirilmelidir.

Madde 7 – Üyelerin Yükümlülükleri

7.1 Üyeler; (i) Tüzük’e ve Dernek organlarının karar ve prensiplerine uymak, (ii) AKTDER Kurallarına uymak, ve (iii) Giriş ve Yıllık aidatlarını ve Dernek’e olan borçlarını süresinde ödemekle yükümlüdürler.

7.2 Üyeler belirlenen aidatları cari yıl içinde ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir şekilde üyeliği sona erenler, cari yıl dâhil, tahakkuk etmiş olan tüm aidatlarını ödemek zorundadır.

7.3 Mesleki faaliyetleri konusunda, Yönetim Kurulu tarafından sektörel istatistiklerde kullanılmak amacıyla istenen bilgileri vermek zorundadırlar.

7.4 Dernek üyeleri, mesleki faaliyetlerini yürüttükleri sırada, meslek ahlakını daima ön planda tutmayı, dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmamayı; Mevzuat’a uygun hareket etmeyi; üstlendikleri edimleri özenle ifa etmeyi, borçlarına sadık olmayı kabul ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin İşleyişi

Madde 8 - Dernek’in Zorunlu ve İhtiyari Organları

Dernek’in zorunlu organları;
• Genel Kurul,
• Yönetim Kurulu, ve
• Denetleme Kurulu’ndan
oluşur.

Dernek’in ihtiyari organları;
• Yüksek Haysiyet Divanı, ve
• Yüksek İstişare Konseyi’nden
oluşur.

Madde 9- Genel Kurul

9.1 Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul, her 3 (üç) yılda bir olmak üzere, Mayıs ayları içerisinde olağan, Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek asil üyelerinden 1/5’inin (beşte birinin) isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağırılır. Denetleme Kurulu’nun tümünün veya Dernek üyelerinden 1/5’inin (beşte birinin) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 1 (bir) ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

9.2 Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Tüzük’e göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya Dernek’in internet sitesinde ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağırıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz. Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak kanunen getirilen düzenlemeler gereği bildirim yapılması gereken merciler var ise süresinde bu mercilere başvurular yapılır.

Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa; bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı çağrısının yapıldığı yoldan ikinci bir çağrı yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı 1 (bir) defadan fazla geri bırakılamaz.

9.3 Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği yerde yapılır.

Genel Kurul, Tüzük’e göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlanın katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurul’ları üye tamsayısı toplamının 2 (iki) katından az olamaz.

9.4 Toplantının Yapılış Usulü

Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul çağrısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. İşbu Tüzük’ün 9.3 maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, 1 (bir) başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

9.5 Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’unun (onda biri) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

9.6 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp, karara bağlanır:

a) Dernek organlarını seçmek.

b) Tüzük’ü değiştirmek.

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nu ibra etmek.

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirilerek kabul etmek ve bütçelerin hazırlanması ve fasıllar arası değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

e) Dernek tüzel kişiliği adına Dernek’in amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması, her türlü ayni hakka sahip olunması, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dâhil her türlü takyidat tesis edilmesi, tesis edilmiş olanların fekkedilmesi, kullanım hakkının alınması ya da işletilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na sürekli veya geçici yetki vermek.

f) Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.

g) Dernek’in tasfiyesinin ne şekilde yapılacağına karar vermek.

h) Yönetim Kurulu’nca verilen, üyelikten çıkarma kararına karşı yöneltilen itirazları karara bağlamak.

i) Yönetim Kurulu’nca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

j) Gerekli görülen hallerde, Yönetim Kurulu’nda görevli olup, temsil yetkisini kullanan üyeye çalışmaları için bir ücret ödenmesine karar vermek ve ücretin miktarını kararlaştırmak.

k) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

l) Derneğin federasyonlara kurucu olarak veya mevcutlara üye olması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

m) Üyelerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, üyeler arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacına yönelik olarak sosyal tesisler, lokaller ve benzeri tesisler kurulması, satın alınması, kiralanması, doğrudan veya iktisadi işletmesi marifetiyle işletilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

n) Mevzuat’a ve Tüzük’e aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer hususların karara bağlamak.

9.7 Oyların Kullanılması ve Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri açık olarak oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişiklikleri ve Dernek’in feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınabilir.

Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla Genel Kurul divan başkanlığına verilir.

Madde 10 - Yönetim Kurulu

10.1 Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Yönetim Kurulu 15 (onbeş) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda kendi arasından 1 (bir) başkan, yeterince başkan yardımcıları, 1 (bir) sayman ve 1 (bir) yazman seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üst üste en fazla 2 (iki) defa seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri bir dönem ara vermek durumundadır. Ancak aday üyenin/üyelerin bulunmaması durumunda ilgili üye/üyelerin 2 (iki)’den fazla defa seçilebilmeleri mümkündür.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden en çok oy almış olan sırasıyla Yönetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır.
10.2 Yönetim Kurulu’nun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi 3 (üç) üyeyi 1 (bir) ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

10.3 Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Dernek’i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına veya üçüncü bir kişiye yetki vermek, Dernek adına dava açmak ve açılmış davaları takip etmek ve bu işler için vekil tayin etmek.

b) Dernek’in gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

c) Dernek’i Mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek.

d) Genel Kurul’u toplantıya çağırmak, gündemini yapmak ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurul’un kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak.

e) Gereğinde Dernek’e personel almak, çıkartmak, ücret, ödenek ve tazminatlarını belli etmek.

f) Tüzük’e aykırı olmamak kaydıyla, Dernek için yönetmelikler yapmak.

g) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak defteri, Mevzuat gereğince ve yönetmelik uyarınca tutulması gerekli olan defter ve kayıtları tutmak, korumak ve saklamak, yıllık bilançoyu yapmak.

h) Dernek’in şubelerinin denetlenmesini sağlamak.

i) Dernek’in ihtiyacı olduğu ahvalde taşınır veya taşınmaz mal kiralamak veya kiraya vermek.

j) Yönetim Kurulu’nca alınacak kararlara yahut Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri olayın vasıf ve mahiyetine göre uyarmak.

k) Mevzuat’a ve Tüzük’e aykırı hareket ettiğine kanaat ettiği üyeleri, savunmalarını da alarak icabında yaptırım uygulamak maksadıyla gerekli prosedürü uygulamak.

l) Dernek’in Mevzuat’a göre tutması gerekli defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak. 

m) Dernek’e üyelik kayıt ücreti, giriş aidatı ve yıllık aidat bedellerini belirlemek.

n) Sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda araştırmalar yapıp veriler toplamak ve yayınlamak, tavsiye niteliğinde bilgilendirmelerde bulunmak.

o) Gerekli görülürse borcunu ödemeyen üyelere yeni süre tanımak, buna rağmen borcunu ödemeyen üyenin kaydını silmek.

p) Dernek’in gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

q) Türkiye’de meslek grubunun uygulama bütünlüğünü sağlamaya ve ortak standartları geliştirmeye yönelik olarak dünyada genel kabul görmüş norm, ilke ve kuralları esas alarak ulusal ve uluslararası her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmet işini meslek olarak seçmiş bulunan üyelerinin başka ülkelerde aynı hizmeti veren meslektaşları ile birlikte, dünyada genel kabul görmüş kural ve ilkelere uygun biçimde çalışmalarına yardımcı olmak; bu amaçla dünyada genellikle kabul edilen ilke ve kuralları esas alarak hazırlanan metni “Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılara İlişkin AKTDER Kuralları” adı altında yayınlamak ve bu metinde zaman zaman gerekli değişiklikleri yapmak.

r) Kongre, konferans, panel ve sektörle ilgili her tür mesleki toplantılar düzenlemek; bu toplantıların organizasyonlarını gerçekleştirmek ve düzenlenenlere katılmak.

s) Mesleki seminer ve eğitimler düzenlemek; mesleki eğitimle ilgili konularda uzmanlar, eğitimciler, eğitim kurumları ve üniversiteler ile koordine olmak, gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.

t) Dernek’in uluslararası faaliyetlerde bulunması, işbirliği yapması veya ortak projelerde yer alması, yurtdışındaki birlik veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması çalışmalarını yürütmek ve sonuçlandırmak.

u) Genel Kurul’un yetki vermesi halinde, federasyonlara kurucu üye olmak veya mevcutlara üye olmak, federasyon üyeliğinden çıkmak.

v) Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen görev ve yetkilerinden ayrı olarak işbu Tüzük’te ve Mevzuat’ta belirtilen diğer görevleri de ifa eder, yetkileri kullanır.

10.4 Önceki Başkan

Bir önceki dönemin Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliği görevinin sona ermesi halinde, Dernek’e hizmetini Önceki Başkan sıfatıyla sürdürür. Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilir; söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur. Dernek adına yapılması istenilen temsil ve tanıtım görevlerinde, Önceki Başkan sıfatını kullanır. Başkanın Yönetim Kurulu üyeliği sona erene kadar, Önceki Başkanın görevi devam eder.

Madde 11 – Denetleme Kurulu

11.1 Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

Denetleme Kurulu 3 (üç) asıl 3 (üç) yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetleme Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında işbölümü yapar. Salt çoğunlukla karar verir. Asıl üyelerden ayrılma vukuunda, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırasıyla Denetleme Kurulu asıl üyeliğine gelirler. Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından da yapılabilir. Denetleme Kurulu 12 (on iki) ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve raporunu Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. 

11.2 Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetleme kurulu en geç 12 (on iki) ayda bir ve belirsiz zamanlarda Dernek’in bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulu’nun işlem ve faaliyetlerini, Dernek’in mali durumunu incelemek ve denetlemekle görevlidir.

Denetim sonucu düzenlenecek raporlar Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurul’a sunar ve gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Madde 12 - Yüksek Haysiyet Divanı

12.1 Yüksek Haysiyet Divanı’nın Oluşumu

Yüksek Haysiyet Divanı; ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği sektöründe etik kuralların oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamak, ahlaki olmayan yollardan yapılan rekabeti önleyici öneriler geliştirmek ve gerektiğinde mesleki etik kurallara uygun davranmayanlara uygulanacak disiplin cezası konusunda görüşünü Yönetim Kurulu’na sunmak amacıyla oluşturulabilir.

12.2  Yüksek Haysiyet Divanı’nın Görev ve Yetkileri

Yüksek Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu’nca kendisine iletilen üyelikten ihraç istemliler dâhil tüm konuları inceler ve Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak üzere karara bağlar.

Yüksek Haysiyet Divanı ilgilileri dinler, savunmalarını almadan karar vermez. Kendisine yazılı olarak bildirilen sürede sözlü yahut yazılı savunma yapmayan üye, savunmadan kaçınmış sayılır. Yüksek Haysiyet Divanı bu durumda savunma olmaksızın karar verir.

Hukuk ve nizama aykırı olarak mesleki faaliyetinden dolayı suç işlediği, yargı mercilerince sabit olmuş üyelerin savunması her halükârda alınmaz.
 
Yüksek Haysiyet Divanı, Genel Kurul’ca belirlenecek 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Madde 13 - Yüksek İstişare Konseyi

13.1 Yüksek İstişare Konseyi’nin Oluşumu ve Görevleri

Yüksek İstişare Konseyi, Dernek’in amaçları doğrultusunda, uluslararası ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği sektörüne yönelik uzun vadeli stratejileri yönlendirecek tavsiyelerde bulunmak; sektörün gelişmesine katkı sağlayacak politikaları olgunlaştırarak Yönetim Kurulu’na sunmak amacıyla oluşturulabilir.
 
Yüksek İstişare Konseyi, 3 (üç) üyeden oluşur. Bu üyelerden 1 (bir) tanesi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, uluslararası ticaret, iktisat, işletme, hukuk, uluslararası siyaset ve kamu yönetimi alanlarında  ülke içinde veya dışında tanınmış, deneyim sahibi kişiler arasından seçilerek atanır. Bu üyeler, atamayı kabul etmiş olmaları kaydı ile; Dernek’in onursal üyelik sıfatını da kazanırlar. Diğer üyeler ise Dernek’in Genel Kurul’u tarafından seçilir. Daha önce bu konseyde görev yapan üyeler, bu göreve tekrar seçilebilirler.
 
Dernek’in eski Yönetim Kurulu başkanları da Dernek’e üyeliklerinin devam etmesi kaydı ile Yüksek İstişare Konseyi’nin doğal üyesi kabul edilir. Yüksek İstişare Konseyi’nin doğal üyeleri, yukarıda belirtilen seçim usullerine ve kontenjana tabi tutulmaksızın görev yaparlar.

Yüksek İstişare Konseyi’nin çalışma esasları, Konsey Başkanı ve Konsey Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir. Yönetim Kurulu gerek duyulan hallerde “Bölge İstişare Kurulları” oluşturabilir ve üyelerini atayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER

Madde 14 - Dernek Şubeleri

Dernek, gerekli görülen yerlerde (yurt içinde ve yurt dışında) Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az 3 (üç) kişilik kurucular kurulu, Mevzuat kapsamında gerekli bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 15- Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 16- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, denetleme kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu Tüzük’de yer alan Dernek ile ilgili diğer hükümler, Mevzuat’ın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Madde 17- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 (iki) ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda 1 (bir), Ocak yada Şubat ayı içeresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı 3 (üç)’e kadar genel merkez Genel Kurulu’nda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı 3 (üç)’ten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her 20 (yirmi) üye için 1 (bir), arta kalan üye sayısı 10 (on)’dan fazla ise bu üyeler içinde 1 (bir) olmak üzere şube Genel Kurulu’nda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez Genel Kurulu’na en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetleme kurulu üyeleri genel merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetleme kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 18 – Temsilcilik

Dernek yurt içinde ve yurt dışında Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri Yönetim Kurulu’nun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Madde 19 - Derneğin Gelirleri

a. Giriş aidatı, üye yıllık aidatları ve üyelik kayıt ücreti,

b. Dernek’in genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si 6 (altı) ayda 1 (bir) genel merkeze gönderilir,

c. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

e. Dernek’çe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

f. İktisap edilmesi halinde Dernek’in menkul ve gayrimenkul malvarlığından elde edilecek gelirler,

g. Mevzuat’a göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,

h. Eğitim seminerleri ve kurslardan sağlanan gelirler,

i. Dernek’çe yapılan/yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler,

j. Ortaklıklar, şirketler, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

k. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,

l. Dağıtılacak her türlü ticari belge ve formlardan elde edilecek gelirler, ve

m. Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.

Madde 20 - Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

Tüzük değişikliği, Genel Kurul’ca ve toplanmış üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun olumlu oyları ile değiştirilebilir. İlk toplantıda, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu iki toplantı arasındaki süre 1 (bir) haftadan az olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmamakla birlikte, toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının 2 (iki) katından az olmamak kaydıyla tüzük değişikliği konusu görüşülebilir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Madde 21 - Defter ve Kayıtlar

Dernek; Mevzuat gereği tutması gereken defterleri tutar. Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Madde 22 - Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Genel Kurul kararı ile fesih: Dernek Genel Kurulu, her zaman Dernek’in feshine karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 (üçte ikisinin) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu iki toplantı arasındaki süre 15 (on beş) günden az olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmamakla birlikte, toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının 2 (iki) katından az olmamak kaydıyla fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Dernek’in feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 23 - Dernek Mallarının Tasfiyesi

Dernek’in Genel Kurul kararı ile feshi halinde mal, para ve sair haklarının tasfiyesi, Genel kurul kararında belirtilecek esaslara göre yapılır. Mevzuat’ta yer alan hükümler saklıdır.

Madde 24 - Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurul’ca yapılan seçimi müteakip Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Dernek organlarına seçilen üyelerin bilgileri yasa ve yönetmeliklerle konmuş kurallara uygun olarak süresi içinde ilgili mercilere bildirilir.

Madde 25 - Çalışma Grubu Kurulması

Yönetim Kurulu tarafından, Dernek’in amaçları doğrultusunda bölge, ülke veya konu itibariyle uzmanlaşmış üyelerden oluşan ve sekreterya hizmetleri icra kurulu tarafından verilecek çalışma grupları kurulabilir. Çalışma gruplarının yetkileri, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 26 - Derneğin İç Denetimi

Dernek’te Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 27 - Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma nakdi veya gayrı nakdî banka kredisi kullanmak ya da kredili mal ve hizmet alımı yapmak şeklinde gerçekleştirilebilir. Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile iştirakleri adına kullanılacak nakdi veya gayrı nakdi kredilere kefil olabilir.

Madde 28 – Hüküm Eksikliği

İşbu Tüzük’te hüküm bulunmayan durumlarda Mevzuat’ta yer alan hükümler uygulanır.

AKT Tüzüğü’nü indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız

ÜYE GİRİŞİ

ÇOK YAKINDA

AKT – 2019 Yıllık Başarı Ödülleri Töreni

AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri Töreni Türkiye’nin öncü ağır kaldırma ve ağır taşımacılık sektörünün profesyonellerini  bir araya getiriyor.
Sektörün, yapılan işlerin ve firmaların değerinin ortaya çıkabilmesi için İlk defa 2019 yılında verilmesi planlanan AKT 2019 yıllık Başarı Ödülleri bundan sonra her yıl düzenli olarak organize edilecek. Amaç İstanbul’da düzenlenecek Ödül Töreni’nin son kullanıcılar, ağır taşıma ve kaldırma sektörünün üyeleri için Türkiye’nin en prestijli etkinliği haline getirilmesidir.
Sektörün bir araya gelmesi ve yapılan güzel işlerin paylaşılması için gerçekleştirilecek olan ‘AKT Başarı Ödülleri Töreni’ etkinliğinin, sektörümüz değeri ve kalitesinin artmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
2019 yılında İstanbul’da birincisi düzenlenecek olan ödül töreninde 2018 yılı projeleri çeşitli kriterlere göre ödül alacak.
Sektöre hizmet veren ve bu konuda uzmanlaşmış seçkin bir jüriden oluşan değerlendirme kurulunun vereceği oylar ile finalistler arasında kalan projelerden birinci seçilecek.
Ağır taşıma ve ağır nakliyat firmalarının profesyonellerinin dışında, bu sektörün hizmet verdiği inşaat, enerji sanayi kuruluşlarının yöneticileri, mal, hizmet tedarikçileri, akademisyen ve ilgili kamu kuruluşlarından da katılımcıların yer alacağı gala gecesinde sektörümüzün bütün bileşenleri bir araya gelmiş olacak.
Bu prestijli ödülü alabilmek için katılım formlarınızı AKT’den gecikmeden talep ediniz.

Ödül Kriterleri

1) Kombine projeler
2) Taşıma
    – 120 ton gross ağırlık altı
    – 120 ton gross ağırlık üstü
3) Kaldırma 
   – 120 ton altı teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – 120 ton üstü teleskopik ve kırmalı kaldırma
   – Lattice bom
4) Güvenlik
5) Inovasyon ödülü ( Üretici – Taşıma / kaldırma )
6) Inovasyon ödülü ( Son kullanıcı – Taşıma / kaldırma )
7) SPMT
8) Jüri Özel ödülü (Sektöre Katkılar)